Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizuje projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Realizace projektu od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.

Na projektu spolupracuje 435 pedagogických pracovníků z 88 středních i základních škol Olomouckého kraje
Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání a podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
Zřízení 14 center kolegiální podpory /CKP/ bude představovat posun v oblasti polytechnického vzdělávání jak pro jednotlivé zapojené školy ( 88 ZŠ, SŠ a VOŠ), tak pro rozvoj vzdělávání v celém Olomouckém kraji. Dojde k síťování-spolupráci škol, nejenom středních, ale i škol základních. Dojde k vytvoření doposud chybějících 15 krajských odborných metodických kabinetů, které jsou potřebné pro další rozvoj polytechnického i odborného vzdělávání v kraji.  CKP bude spolupracovat v rámci OK i na rozvoji gramotností, podporovat nadané žáky a zavádět aplikované pohybové aktivity pro pohybově znevýhodněné žáky.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání, s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pro pedagogické pracovníky bude účast v projektu představovat zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím úzké spolupráce s odborně zaměřenými SŠ v oblasti volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky. 

Průběžné informace o projektu naleznete na www.ikap.cz