23-074-M OPTIK

Škola:

Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

Název školy: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Sídlo školy: Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 190 138 33
DIČ:  CZ 190 138 33
Zřizovatel:  Olomoucký kraj

 

Kontakty:

Telefon SŠT – ústředna:      581 201 276
Telefon – ředitel:                 581 203 295
e-mail:                                 isst@kourilkova8.cz
www stránky:                      www.kourilkova8.cz

 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (dále jen SŠT) jako komplexní typ střední školy zajišťuje výuku teoretickou i praktickou v  učebních a studijních oborech. Praktická výuka žáků všech oborů probíhá v dílnách SŠT na Kouřílkově ulici č. 8, Bří Hovůrkových 17 a také na pracovišti praktického vyučování, Přerov, 9. května 194.  Žáci 2., 3. nebo 4. ročníků absolvují rovněž praxi na základě smluvního vztahu u různých firem.

SŠT dále poskytuje ubytování na domově mládeže, zabezpečuje stravování žáků přerovských SŠ, resp. další služby v rámci produktivní práce žáků nebo jiné činnosti.

SŠT je svým zaměřením střední odbornou školou polytechnickou a zabezpečuje:

Střední vzdělání s výučním listem v tříletých oborech vzdělávání, které zahrnují všeobecné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon dělnických povolání. Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Jedná se o obory optickomechanické, elektrotechnické, strojírenské, stavební, dřevařské, stravovací a ubytovací služby.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou je možné získat ve čtyřletých oborech vzdělání nebo ve vzdělávacím programu nástavbového studia, jejichž absolventi jsou připravováni pro výkon náročných dělnických povolání

a některých technicko-hospodářských a administrativních činností provozního charakteru. Tato forma studia je ukončena maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu zejména na vysokých školách technického zaměření. Hlavní váha je kladena na obory strojírenské: zaměřené na strojírenství, optiku, mechaniku a mechatroniku. Jedná se o obory Optik, Mechatronika, Mechanik seřizovač a Mechanizace a služby - provoz a ekonomika služeb. Dále nabízí dvouleté denní nebo tříleté dálkové nástavbové studium Provozní technika pro absolventy všech strojírenských oborů a nástavbové studium Stavební provoz pro absolventy stavebních oborů.

Více k oborům na: www.kourilkova8.cz

 

Něco z historie školy

Nové školské zařízení v našem městě bylo otevřeno 1. 9. 1967. Za více jak 45 let zde získalo mnoho žáků nejen patřičnou odbornou kvalifikaci, ale i úplné střední vzdělání. Mnozí z nich pokračovali ve studiu na vysoké škole. Počátky výuky v našem zařízení jsou spjaty s rozvojem podniku Meopta. Začátky optické výroby se datují do roku 1908. Tehdy byla v Bratislavě založena filiálka rakousko-uherského optického ústavu OP Goerz. Vyráběly se zaměřovače, pobřežní dálkoměry, dělostřelecké dalekohledy. Po 1. světové válce přibyly triedry a malé pozorovací dalekohledy. V Praze se rozjela výroba optických přístrojů v roce 1919.

Dne 15. 6. 1933 vznikl v Přerově největší československý optický závod Optikotechna. Začínalo se v omšelém dvoupatrovém domě, kde 7 lidí, z toho 3 učni, bez zkušeností začínalo s výrobou kondenzorů a objektivů. Strojové vybavení patřilo spíše do muzea, ale práce se dařila. O rok později byla zřízena konstrukční kancelář a začala se vyrábět speciální zařízení pro telefonní ústředny a zvětšovací přístroje. Vývoz směřoval do Itálie, USA, Anglie, Švédska, Norska, Argentiny, Íránu a na Nový Zéland. Výroba se zvětšovala a staré tovární prostory nestačily. Od roku 1936 se 5 let stavěl nový velký a moderně vybavený závod. Do roku 1942 byli učni v závodě Optikotechna rozmístěni na pracovištích u jednotlivých dělníků. V roce 1942, po doplnění zařízení strojním parkem, byla zřízena první učňovská dílna a další dobře vybavená byla zřízena v květnu 1945. Nově byly vybudovány i samostatné dílny pro ruční obory soustružník a frézař. V roce 1946 bylo zahájeno vyučování v učňovské škole, která podléhala odboru školství ONV. V roce 1946 vznikl také národní podnik Meopta se sídlem v Přerově a pobočnými závody    v Praze, Brně, Bratislavě a v Hynčicích. Každý z nich měl svou specializaci. Největšího vzestupu dosáhla výroba zvětšovacích přístrojů (Opemus, Magnifax...), fotografických a promítacích přístrojů (Mikroma, OP 16, OP 8, Flexaret ...). Meopton IIIa - projektor pro širokoúhlou projekci s magnetickým a optickým budičem zvuku, se jako jedna z hlavních součástí technického zařízení Laterny magiky podílel na jejím světovém úspěchu a na získání Velké ceny EXPO. V roce 1952 bylo k Meoptě přičleněno učiliště, které vychovávalo dorost pro optický průmysl v celé naší republice. Toto zařízení fungovalo do roku 1959.V únoru 1965 byly zajištěny finanční prostředky a místo pro stavbu samostatného odborného učiliště.V zimě 1965 se začalo s terénními úpravami a výstavbou inženýrské sítě. V polovině března byly položeny první panely pro stavbu internátu a do konce dubna byla hotova hrubá stavba. V září 1967 byl zahájen provoz a výuka v tomto areálu v ulici Karla Kouřilka. Začala se využívat budova školy, internátu a školní jídelny.

V roce 1979 byla zahájena výstavba budovy dílen pro jednotlivé učební obory. K slavnostnímu otevření prostor pro odbornou výuku došlo 1. 9. 1982. Učni tak přestali docházet na praxi do závodu Meopta a odborná výuka s výjimkou třetích ročníků byla zajišťována v areálu učiliště. Dne 1. 7. 1991 došlo k odloučení SOU od podniku Meopta a 1. 9. 1995 byl název změněn na Integrovanou střední školu technickou, která jako nový typ školy zajišťuje výuku ve tříletých učebních oborech a čtyřletých maturitních oborech SOU a SOŠ a v nástavbovém studiu. Teoretickou výuku zabezpečuje 21 interních a 4 externí učitelé, praktickou výuku 13 mistrů odborného výcviku. V areálu ISŠT se dnes tedy nachází budova školy i dílen, dále domova mládeže a školní jídelny.

Od 1.9.2002 došlo ke sloučení Integrované střední školy technické a Středního odborného učiliště, Kojetínská ul., Přerov pod společný název Integrovaná střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.
K 1.9.2003 se sloučilo Středisko praktického vyučování, Přerov, ul. 9.května 194 s ISŠT pod společným názvem Integrovaná střední škola technická Přerov , Kouřílkova 8. (Ze Střediska praktického vyučování se tímto stalo odloučené pracoviště ISŠT.)
S účinností od 1.9. 2004 se změnil název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Přerov, Kouřílkova 8.

K 1. lednu 2008 došlo ke sloučení SOŠ a SOU technického, Kouřílkova 8 se SOU stavebním Přerov, Bří. Hovůrkových 17. Škola od tohoto data nese název Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.

www.kourilkova8.cz