Střední škola logistiky a chemie, Olomouc



Popis školy

Střední škola logistiky a chemie je státní školou nabízejícící vzdělání v oborech Aplikovaná chemie a oborů ekonomických Provoz a ekonomika dopravy, Logistické a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy.

Aplikovaná chemie -  čtyřletý studijní obor vhodný pro žáky základní školy se zájmem o přírodní vědy. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili širší vědomosti a nezbytné dovednosti a návyky zejména logické myšlení, uplatňování získaných vědomostí při řešení praktických úkolů a správné pracovní návyky. Žáci jsou na obor přijímáni bez zaměření. V průběhu studia se profilují na zaměření - farmaceutické substance nebo analytická chemie, případně výpočetní technika v chemii.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání chemický technik v oblasti chemie, farmacie, potravinářství, silikátů, textilu, ale také ve vodním a odpadovém hospodářství a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač. Své uplatnění nacházejí i v organizacích zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí. Po úspěném ukončení studia je absolvent  připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených především na chemii, farmacii, zdravotnictví a příbuzné obory.

Provoz  a ekonomika dopravy -  čtyřletý studijní obor vhodný pro žáky základní školy se zájmem o dopravu a zasilatelství.

 Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik, manažer, samostatný referent, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel.

Logistické a finanční služby -  čtyřletý studijní obor vhodný pro žáky základní školy se zájmem o ekonomické zaměření.

Absolventi najdou uplatnění na poštách, v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, dále jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách a bankách. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích řízení.

Manipulant poštovního provozu a přepravy - tříletý učební obor.

Příkladem pracovních pozic jsou např. pracovník poštovní přepravy, pracovník vnitřní poštovní služby, poštovní doručovatel. Absolventi mohou nalézt uplatnění i v podnicích přepravních služeb (služby kurýrní, expresní a distribuce zboží). Ti, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a získají výuční list, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia navazujícího na předešlou přípravu.

Kde nás najdete

Škola sídlí v části Olomouc-Černovír v ulici U Hradiska 29. V její blízkosti se nachází podnik Farmak a.s., Klášterní Hradisko - vojenská nemocnice.

Spolupráce s firmami (souvislé odborné praxe, exkurze, uplatnění absolventů) 

Farmak a.s.    http://www.farmak.cz

Precheza a.s. http://www.precheza.cz

Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. http://www.honeywell.com

ČOV Nové Sady Olomouc

Česká pošta http://www.ceskaposta.cz/

Geis CZ, s.r.o. http://www.geis-group.cz

Střípky z historie

V roce 2006  došlo ke  sloučení dvou škol s poměrně dlouhou tradicí a to Středního odborného učiliště farmaceutického a Středního odborného učiliště spojů.

Pozemky, na kterých stojí dnešní Farmak, a. s.  a přilehlé budovy včetně budovy školy, patřily od středověku řádu premonstrátů. V roce 1883 zde byla zavedena sladovnická výroba a po 1. světové válce zde byl zřízen sklad soli, drtírna a třídírna.

Až v roce 1931 byl pozemek přidělen chemické firmě Hamma, která vystavěla šestipatrovou budovu a vyráběla zde kvasným způsobem butanol a aceton.

Při okupaci Československa byl podnik zabaven a darován osobnímu lékaři Adolfa Hitlera - Dr. Morrelovi, byla zde zahájena válečná výroba a také se tu vyrábělo vitaminózní dražé pro Hitlerův hlavní stan.

Na konci 2. velké války byla budova  zapojena do obrany Olomouce, na střeše bylo zřízeno kulometné stanoviště.

Po osvobození vlasti se dlouho uvažovalo, co s podnikem bude, plánovalo se zřízení penicilínky, nakonec byl majetek využit jako sklad UNRRA - Správy spojených národů pro pomoc a obnovu.

V  roce 1945 vznikly v Olomouci Spojené farmaceutické závody SPOFA, v nichž byla začleněna i Hamma.1. října 1952 došlo ke spojení závodu Olomouc a odloučeného pracoviště v Uničově, čímž vznikl s. p. Farmakon. Započala modernizace a výstavba nových provozů, což si žádalo spousty odborných pracovníků. Z tohoto důvody bylo rozhodnuto o vyučování nových kádrů.

Důležitá data:

Sekce chemie:

1951 - zřízení 1. ročníku učňů - teorie na učňovské škole V Kosinově ulici, praxe v podniku Farmakon

1952 -   zastavení  dalšího přijímání učňů/až do r. 1958/ - probíhala pouze školení v rámci Závodní školy práce

1954 - zahájení vyučování na dvouleté  průmyslové  škole chemické pro pracující

1962 - otevření 2 tříd tříletého učebního oboru/42 učňů/ - teorie opět na Kosinově ulici

1964 - vznik Odborného učiliště n.p.Farmakon - budova  uvnitř Farmakonu

1986 - přesunutí prostor školy z Farmaku do nové budovy, postavené mimo podnik

1991 - změna názvu na Střední odborné učiliště farmaceutické

2006 - sloučení  se Středním odborným učilištěm spojů a vytvoření názvu Střední odborná škola

20. 2. 2009 -  změna názvu  školy: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Sekce logistiky:

1951 - 1.zmínky o Závodní učňovské škole/Kosinova 4/. V r.1953 - 83 žáků

1955 - přesunutí do provizorních prostor  ulice Kateřinské 10/v té době tu bylo 182 žáků/

1961 - přesunutí celého učiliště do Kateřinské 10

1962 - změna názvu na Odborné učiliště spojů

1969  - změna názvu - Odborné učiliště pošt a telekomunikací

1977 - umístění učiliště do starého kláštera Voršilek v Kateřinské ulici

1980 - název Střední odborné učiliště spojů

1999 - přesunutí do budovy Středního odborného učiliště farmaceutického, Na Vlčinci 3

2006 - škola sloučena se SOU farmaceutickým  a vytvořen název Střední odborná škola

20. 2. 2009 -  změna názvu  školy: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

 

IČO: 00845337

Adresa

U Hradiska 29, Olomouc, 77900

Kontakty

PaedDr. Daruše Mádrová

info@sslch.cz

+420 585 556 111