Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4Popis školy

SŠ technická a obchodní - představení školy


 

SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Naše zařízení vzniklo v roce 1945, kdy byla zřízena Učňovská škola v Olomouci, Kosinova 4. V průběhu let se postupně měnila nejen vzdělávací nabídka, ale i název školy. Od 1. 9. 2006 nese naše zařízení název Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. V současné době zajišťujeme výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních. V těchto oborech máme vzhledem k tradici dobré zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

Budovy školy prošly v nedávné minulosti podstatnými úpravami, rekonstrukcemi. Za zmínku stojí oprava dvorního traktu hlavní budovy a vytvoření odpočinkové zóny s prostory pro úschovu kol žáků. Byla dokončena stavba nových dílen, které slouží k výuce odborného výcviku elektrotechnických oborů. V hlavní budově byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodných a datových sítí s moderní technologií ovládání a řízení provozu.

Škola postupně zlepšuje zázemí pro studium žáků. V průběhu posledních let byly například instalovány nové šatní skříňky, vytvořena byla žákovská wifi síť, došlo k modernizaci pracoviště výpočetní techniky s technologií terminálového připojení i mimo budovu školy. Odborná pracoviště elektrolaboratoře rovněž doznala podstatných změn v oblasti vybavení elektrickými přístroji. Moderní elektronické systémy využíváme ke komunikaci s rodiči žáků. Každý rodič má možnost se připojit prostřednictvím našich webových stránek na zabezpečený účet žáka a zjistit aktuální údaje o prospěchu, absenci, jiných oblastech souvisejících s jeho vzděláváním. Chystá se modernizace zázemí občerstvení žáků.

Nespornou výhodou studia na naší škole je komplexnost středního vzdělávání, které nabízíme prostřednictvím naší vzdělávací nabídky. Obory nabízíme jako tříleté učební zakončené výučním listem, čtyřleté maturitní obory, dvouletá nástavbová denní studia pro absolventy s výučním listem a tříletá večerní nástavbová studia zakončená maturitní zkouškou. Nabízí se prostupnost mezi maturitními a tříletými obory podobného zaměření v případech, kdy se studium žákovi nedaří. Ředitel školy uzná žákovi vzdělání ve vybraných předmětech a umožní mu bez ztráty času dokončit učební obor, který lze následně v nástavbovém studiu doplnit o maturitní vysvědčení.

Netradiční novinkou z hlediska formy studia je druhým rokem nabízený obor elektrikář – silnoproud ve zkráceném, jednoročním studiu. Toto je jedinečné v systému vzdělávání nejen mezi olomouckými školami, ale i mezi ostatními odbornými školami Olomouckého kraje. Díky velkého zájmu jsme mohli tento obor již druhým rokem otevřít. Škola se zajímá i o další nové formy vzdělávání, kterými by ráda v brzké budoucnosti obohatila svoji vzdělávací nabídku. Zásadní se jeví průlom z oblasti počátečního vzdělávání do tzv. dalšího vzdělávání, které se realizuje v rámci celoživotního učení. Na škole vzniká centrum kariérového poradenství, které umožní zájemcům nejen získat patřičné informace o možnostech dalšího vzdělávání, ale bude také zmíněné vzdělávání zajišťovat. V současné době vznikají vzdělávací programy umožňující široké veřejnosti získat potřebné kompetence k absolvování tzv. dílčích kvalifikací ve vybraných oborech studia.

Při výuce se snažíme držet moderních trendů. V průběhu posledních let se postupně tvoří nové školní vzdělávací programy. Při jejich tvorbě vycházíme ze spolupráce s odbornou veřejností. Učební plány maturitních oborů také přizpůsobujeme a upravujeme s ohledem na zvládnutí nové koncepce maturitní zkoušky. Jde především o posílení hodinové dotace předmětů cizích jazyků. Výuka se postupně modernizuje. Vybrané učebny disponují multimediální technikou, především dataprojektory, které významně přispívají k názornosti výuky. Vysokorychlostní Internet je k dispozici prakticky v každé místnosti budovy teoretické výchovy. V rámci učebních osnov maturitních oborů se realizuje souvislá odborná praxe. Žáci pracují na zadaném projektu, který je reálným výsledkem jejich získaných dovedností, zkušeností a znalostí. Za zmínku stojí například projekt, při němž žáci vyrobili v odborném výcviku Buginu, a slavili s ní úspěch na soutěži žákovských práci v rámci prezentační výstavy Scholaris 2010. Reálné obchodování se učí žáci oboru obchodník v rámci tzv. fiktivní firmy. Škola se zařadila mezi ostatní střední školy v republice, které obchodují na fiktivním trhu. Jde opět o zdárný příklad propojení teoretických poznatků s realitou pracovního života.

V letošním roce byla navázána spolupráce se zahraniční školou v Německu. Proběhla i partnerská návštěva vyučujících tamní školy. Škola byla vybrána na základě oborové podobnosti, především v oblasti logistiky a obchodu. Přidanou hodnotou výuky našich obchodních oborů je totiž právě oblast logistiky. K naplnění našich představ o výuce logistiky napomáhají významní partneři. Jde o Vysokou školu logistiky v Přerově a společnosti ČD CARGO a Č. D. a.s., jejichž jsme smluvními partnery jako jedna z 14 škol v republice. Toto do značné míry význačné postavení školy potvrzuje skutečnost, že naši žáci mohou vstoupit do jejich stipendijních programů. Konkrétní studijní pobídkou pro vybrané žáky jsou měsíční stipendia (až 2500,- Kč), jízda vlakem zdarma, příspěvek na učební pomůcky nebo hrazené ubytování na domově mládeže.

Odborná příprava je stěžejním záměrem výuky na naší škole. Všechny námi nabízené obory mají v učebním plánu velkou hodinovou dotaci předmětu odborný výcvik. Na odbornou praktickou přípravu klademe velký důraz. Je nám jasné, že odborná příprava bez kontaktu s realitou výkonu konkrétních profesí není možná, a proto spolupracujeme s celou řadou různých firem, podniků a důležitých sociálních partnerů. Dlouhodobě udržujeme přímý kontakt v rámci pracovních smluv pro umístění žáků s výrobními a obchodními jednotkami těchto firem a podniků. Žáci převážně vyšších ročníků dochází do jejich provozoven a seznamují se s konkrétní náplní práce různých pracovních pozic, o které se mohou ucházet po absolvování studia. Nezřídka kdy se stává, že zaměstnavatelé oslovují žáky s nabídkou zaměstnání již při výkonu odborné praxe. Výsledkem snažení školy na poli odborné přípravy a následného uplatnění v pracovním životě pro absolventy školy je několik zajímavých studijních pobídek. Tyto pobídky jsou praktickým vyústěním vzájemné spolupráce školy a velkých (nejen) regionálních zaměstnavatelů, třeba právě našich absolventů. Škola dále spolupracuje s dalšími cca 50 firmami a podniky v Olomouci a blízkém okolí. Ty se aktivně podílí na realizaci praktického vzdělávání žáků a současně napomáhají svými zkušenostmi upravovat učební dokumenty jednotlivých oborů. Jedná se především o výuku odborných předmětů. Předávání zkušeností je cenné a často se stává podnětem pro zpracování jednotlivých oborů vzdělávací nabídky školy v postupně vznikajících školních vzdělávacích programech. Škola je partnersky zapojena do několika projektů, které jsou realizovány v rámci čerpání finančních prostředků z EU. Jedním z nich je například projekt UNIV2 Kraje, jehož hlavním posláním je zprostředkovat vzdělání lidem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají potřebné vzdělání.

Z celé řady mimoškolních aktivit stojí určitě za zmínku oficiální ples školy, který již tradičně proběhne v sálu klubu SIDIA v Olomouci. Tato akce se těší pravidelně velkému zájmu z řad příznivců naší školy. Letos proběhne dne 8.1. 2011. Statistiky Úřadu práce v Olomouci stejně jako námi zjištěné údaje potvrzují, že uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce je nadprůměrně vysoká a obstojí v konkurenci jiných škol. Ve vzdělávací nabídce máme dokonce obory (především elektro a strojírenské), kde je zájem zaměstnavatelů tak veliký, že na úřadu práce není dlouhodobě evidován téměř žádný absolvent. Toto je velmi dobrá vizitka naší práce, jejímž záměrem a hlavním cílem je příprava žáků na profesní život s dobrou uplatnitelností na trhu práce.

Všechny doplňující informace, stejně jako odpovědi na Vaše otázky, rádi poskytneme na Dnech otevřených dveří, které se konají 20. a 21. ledna 2011. Všichni jste vítáni, přijďte se podívat a získejte potřebné informace.

www.kosinka.com

Stále totiž platí motto naší školy: Život může být snadný, pokud se v něm správně zorientujete!

 

 

 

IČO: 14451085

Adresa

Kosinova 4, Olomouc, 77900

Kontakty

Informace

m.kryl@kosinka.com

+420 585 220 663