Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1Popis školy

Základní informace

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk,
Gen. Krátkého 1
Sídlo: 787 29 Šumperk, Gen. Krátkého 1
Identifikátor právnické osoby: 600018083
IČ: 00843113
DIČ: CZ 00843113
Zřizovatel: Olomoucký kraj
   
Škola sdružuje:  
Střední průmyslovou školu IZO 102692262
Vyšší odbornou školu IZO 110032446
Domov mládeže IZO 102844682
Školní jídelnu IZO 102992355

 

 

Kontakt

telefon: 583 213 581, 583 326 240
sekretar@vsps-su.cz
www.vsps-su.cz

 

Obory vzdělání SPŠ

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk je multioborová škola orientovaná na výpočetní techniku. V denním studiu školu navštěvuje cca 790 žáků a studentů.

V současné době studuje na střední průmyslové škole 670 žáků ve 24 třídách v šesti maturitních oborech:

 • Elektrotechnika
 • Informační technologie
 • Strojírenství
 • Technické lyceum
 • Grafický design
 • Průmyslový design

 

26-41-M/01 Elektrotechnika

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Nově koncipovaný školní vzdělávací program elektrotechnika reaguje na požadavky trhu práce a propojuje elektrotechnické vzdělání se základy strojírenství a tím rozšiřuje možnost uplatnění absolventa tohoto oboru.  Poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Obecně vzdělávací a společenskovědní předměty jsou doplněny výukou cizích jazyků tak, aby všeobecný přehled a jazyková výbava umožnily našim absolventům uplatnit se na trhu práce i v rámci Evropské unie. Přírodovědné a technické předměty vytváří od prvního ročníku základ výuky v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechnika a základů strojírenství. Žáci získávají znalosti v předmětech, jako je elektrotechnika, elektrotechnická měření a CAD konstrukční programy. Důraz je kladen na práci s výpočetní technikou a její aplikace, jako jsou nástroje pro návrh elektronických obvodů a technického kreslení (CAD systémy), počítačovou simulaci pro měření a řízení. Žáci jsou schopni zapojovat a oživovat elektronické obvody, řešit základní úlohy z automatizace pomocí programovatelných automatů a mikropočítačů.

Získání základů strojírenství umožňuje žákům vytvořit v CAD programu 3D tělesa a mechanismy s následnou tvorbou výkresové dokumentace.

K prohloubení znalostí a získání praktických dovedností slouží předmět učební praxe a dlouhodobé praxe ve firmách. V rámci praktické výuky realizují návrh, výrobu a osazení desek plošných spojů, zapojují elektronické obvody, oživují je a provádí jejich diagnostiku. Část praktických úloh je věnována elektrorozvodům a bytové elektroinstalaci. Teoretické a praktické znalosti žáků o konstrukci a využití výpočetní techniky, o programování a aplikaci řídicích systémů v automatizaci a programování mikropočítačů jim dávají dobré předpoklady pro uplatnění v praxi.

18-20-M/01 Informační technologie

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Obor vzdělávání informační technologie patří stále k velmi perspektivním oborům. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získávají žáci přehled o informačních technologiích, který je postupně podle podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován do konkrétního odborného zaměření. Důraz je kladen na získání širokých obecných znalostí informačních technologií. Obsah vzdělávání v společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů.
Skupina odborných zobecňuje hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku a je prostředkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací.

Volbou seminářů v 3. a 4. roce studia a obsahu praktických cvičení si žáci mohou zvolit studijní cestu méně technickou (tvorba videa a fotografie, sociální sítě, počítačová animace a vizualizace 3D grafiky, tvorba webových stránek – vhodné i pro dívky) nebo cestu zaměřenou na počítačové sítě a programování (CISCO – síťová akademie, programování her v C++, atd.). Zvolená cesta vede žáka k profilové maturitní zkoušce. Více na facebooku školy.

23–41–M/01 Strojírenství

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Obor vzdělání strojírenství poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Jde o studium s rozšířeným využitím výpočetní techniky ve strojírenství. Žáci získávají znalosti z oblasti konstrukce (2D kreslení i 3D modelování – CAD systémy), výroby (programování CNC strojů a CAM systémy) i jejich vzájemného propojení. 

Obor je zajímavý i pro děvčata možností tvořivě se realizovat v grafických programech, kde mohou navrhovat design strojů, součástí apod. vzniklých při řešení úloh z odborných předmětů.

Obsah vzdělávání ve společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků potřebných pro studium odborných předmětů. Odborné předměty dávají základ obecných znalostí strojírenství. V rámci dílenské praxe žáci získávají praktické výrobní dovednosti jak v oblasti klasických výrobních metod, tak i moderních metod s využitím výpočetní techniky. 

78-42-M/01 Technické lyceum

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Technické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy se zájmem o technické a přírodovědné obory. Cílem výuky je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní cestu k vysokoškolskému studiu nebo studiu na vyšších odborných školách.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících předmětů, k nimž patří především matematika, fyzika, výpočetní technika a další přírodovědné předměty. Základy odborného vzdělávání se opírají o obecně technické disciplíny a plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu.

Vzdělávací program je složen ze dvou rovin – jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou, menší část představuje učivo výběrové, jehož struktura je v kompetenci školy. Funkcí výběrového učiva je vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich další profesní rozhodování.

82-41-M/05 Grafický design

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby a užité grafiky. Specifická odborná příprava pro výkon činností v oblasti spočívá v osvojení širokých vědomostí a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik. 

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, písmo, figurální kreslení, technické kreslení, počítačová grafika, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury. 

82-41-M/04 Průmyslový design

dosažený stupeň vzdělání:            střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia:      čtyřleté denní studium
způsob ukončení:   maturitní zkouška
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického designu. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány na komplexní navrhování tvaru výrobku při respektování estetických, ergonomických a technologických hledisek a výtvarných i výrazových možností výrobků.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, konstrukce, písmo, počítačová grafika, modelování, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury. 

Odborné uplatnění absolventů SPŠ

Absolventi jednotlivých oborů jsou připraveni pro uplatnění v odpovídajících technicko-hospodářských funkcích elektrotechnických a strojírenských firem, ve firmách zaměřených na výpočetní techniku a informační technologie.

Získaná odbornost a flexibilita ve spojení s výukou cizích jazyků jsou předpokladem i pro uplatnění v odděleních obchodu, ekonomiky a marketingu nejenom v soukromém sektoru, ale i v státních institucích.

Absolvent je také kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Schopnosti žáků jsou rozvíjeny v seminářech a odborných kroužcích. Nadaní žáci mohou získat certifikáty a osvědčení:

 • certifikát autorizovaného vzdělávacího a zkušebního centra Elektrotechnického svazu českého v Praze
 • osvědčení o odborné způsobilosti dle Vyhl. 50/78 Sb.
 • CISCO Akademie
 • ECDL - European Computer Driving Licence

 

Obor vzdělání VOŠ

26-47-N/.. Informační technologie

dosažený stupeň vzdělání:            vyšší odborné vzdělání technického charakteru
délka studia:      tříleté denní studium
způsob ukončení:   absolutorium
obor je určen pro:    chlapce a dívky

Vyšší odborná škola v Šumperku nabízí absolventům všech typů studijních oborů středních škol vyšší odborné vzdělání v oboru 26-47-N/.. Informační technologie - vzdělávací programy Aplikace výpočetní techniky a Multimediální internetové služby.

Škola a projekty

VOŠ a SPŠ Šumperk se také aktivně zapojuje do projektů pro podporu a pokrok ve vzdělávání. Výsledkem je:

 • CUOK - Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje při VOŠ a SPŠ Šumperk
 • Digitální škola - ICT ve výuce technických předmětů
 • UNIV 2 KRAJE - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 • Standardizace ICT výuky - projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Kurikulum S - Regionální konzutační centra - služby odborným školám
 • IQ INDUSTRY - Inovace - kvalifikace profesní přípravy
 • Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Posilování spolupráce s aktéry trhu práce - cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné straně a regionálními podnikatelskými subjekty na straně druhé
 • Projekt OPVK - podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
 • UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE
 • Zlepšujeme jazykové dovednosti na VOŠ a SPŠ Šumperk - projekt OP VK, výzvy 56
 • Chytří pomocníci ve výuce - projekt OP VK, výzvy 51, ve spolupráci s VŠB TU Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě

 

... pár střípků z historie

Historie školy se datuje od 70. let 19. století. O její založení se před více než 100 lety zasloužil „spolek německé průmyslové školy v Zábřehu“ pod vedením předsedy Hermanna Basse. Hlavním důvodem pro zřízení školy byl obecný nedostatek průmyslového školství v oblasti severní Moravy a západního Slezska.

Velký rozmach zaznamenala škola do roku 1920. V roce 1898 ministerská inspekce zjistila, že škola je dobře vybavena a výuka odpovídá požadavkům kladeným na školu daného typu. Vedle obecně vzdělávacích předmětů - němčiny, zeměpisu a dějepisu, byla výuka v prvních dvou ročnících dále zaměřena na matematiku, geometrii a algebru, fyziku a chemii, kreslení. Nejdůležitějšími předměty ve třetím a čtvrtém ročníku byla mechanika, strojírenství, strojírenské kreslení, mechanická technologie, stavitelství, elektrotechnika a zeměměřičství. V roce 1900 udělilo vídeňské ministerstvo svým výnosem právo veřejnosti pro všechny čtyři ročníky a propůjčilo škole právo provádět maturitní zkoušky a vystavovat státem schválená maturitní vysvědčení.

Do vývoje však zasáhla 1. světová válka. Škola byla zabrána pro armádu – ve dne sloužila pro výuku zámečníků, v noci byly prostory využívány pro zbrojní výrobu.

V září 1919 došlo k dohodě na přeložení školy ze Zábřeha do Šumperka. Během tří následujících let byla škola přemístěna. Od šk. roku 1921/22 bylo na škole zavedeno vyučování českého jazyka, ve šk. roce 1924/25 vstoupil v platnost nový učební plán, který k dosavadním povinným předmětům připojil zdravotní výchovu a jako volitelný předmět přibyla angličtina a ve šk. roce 1929/30 i tělocvik. Stejně jako před 1. světovou válkou probíhaly maturity ve znamení vysokých nároků. Písemné zkoušky trvaly celý týden a ústní 3 až 4 dny.

Do života školy zasáhla rušivě světová hospodářská krize první poloviny třicátých let. V roce 1931 odpadly z úsporných důvodů nepovinné předměty. Na druhé straně se škola připojila k akcím, které měly eliminovat důsledky rostoucí nezaměstnanosti. V roce 1933 zahájila akci "Domov pro mladistvé nezaměstnané", kdy ve čtyřech skupinách se střídalo v dílnách 120 mladých nezaměstnaných.

Druhá světová válka se podepsala i na naší škole. Přinesla změnu nejenom v názvu školy na „Státní průmyslová škola v Šumperku“, ale také byla podřízena říšskému vůdcovskému principu. Z ředitele se stal vůdce školy, který měl zástupce a dva vedoucí oddělení pro elektrotechniku a strojírenství.

Po druhé světové válce byl zájem o školu obrovský. Přihlásilo se 2038 uchazečů, z toho mohlo být přijato pouze 449. Na škole byly otevřeny dva čtyřleté obory: elektrotechnický a strojnický, a tři obory dvouleté, mistrovská škola strojnická, elektrotechnická a stavební - oddělení zednické.

Školním rokem 1950/51 začala škola užívat název "Vyšší škola průmyslová". O rok později byla otevřena nová specializace pro ČSD, tedy železniční. Počínaje školním rokem 1953/54 byly na škole čtyři větve čtyřleté vyšší školy: strojnická, strojnická železniční, elektrotechnická a elektrotechnická železniční.

Školní rok 1954/55 se konal už pod hlavičkou Průmyslové a železniční školy. Na škole byly hlavní čtyřleté obory: technologie strojírenství, elektrárny a rozvodné systémy, lokomotivní a vozové hospodářství, elektrická trakce a energetika v železniční dopravě.

Významným mezníkem v životě školy se stalo období Pražského jara. Uvolnění cestovních omezení přineslo zvýšený zájem o studium cizích jazyků. V roce 1968 vznikly na škole tři skupiny výuky nepovinné angličtiny a dvě skupiny nepovinné němčiny.

Škola žila bouřlivými událostmi roku 1968, protestovala proti srpnové okupaci a reagovala i na to, když v říjnu obsadila sousední kasárna sovětská posádka. Nejvýznamnějším protestem proti nastupující tzv. normalizaci se stala oběť studenta Jana Zajíce, který se po Janu Palachovi 25. února 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze.

1. září 1980 obdržela Průmyslová a železniční škola v Šumperku nový název, a to Střední průmyslová škola v Šumperku. Osmdesátá léta přinesla generální rekonstrukci hlavní budovy.

V rámci modernizace školy v souladu s požadavky doby byla vypracována osnova vyššího odborného studia, takže 1. září 1996 se škola změnila na Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu.

Od přelomu tisíciletí až do současnosti škola prodělala mnoho investičních akcí: vznikly nové moderní šatny, přistavila se nová budova s učebnami, dílnami a informačním centrem. Dále se vybudovaly 3 nové odborné učebny v místech bývalých půdních prostor a škola se dočkala i zateplení, nových oken a fasády. Podobně se díky dotacím proměnily i budovy domova mládeže i budovy v tělovýchoného zařízení bývalých kasárnách.

IČO: 00843113

Adresa

Gen. Krátkého 1, Šumperk, 78729

Kontakty

Ing. Roman Unzeitig

unzeitig@vsps-su.cz

+420 583 326 223