Vzdělávání


DRUHY PROGRAMŮ CŽV NA CUOK

Přehled seznamuje s druhy programů, které CUOK Olomouc nabízí zájemcům o celoživotní a další vzdělávání:

  1. Programy vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

  2. Programy specializačního vzdělávání

  3. Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

  4. Programy dalšího vzdělávání

  5. Programy rekvalifikačního vzdělávání

  6. Tematické vzdělávání

  7. Vzdělávání třetího věku

 

PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Vzděláváním realizovaným prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů se rozumí takové formy vzdělávání, které uchazeč získá studiem v rámci akreditovaného vzdělávacího programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia. Vzdělávací program podléhá akreditaci udělené příslušným ministerstvem podle zaměření a obsahu vzdělávání v jednotlivých oborech.

 

PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Specializační vzdělávání (dále jen SV) je jednou z forem celoživotního vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace, a to zejména pedagogického pracovníka. Tato forma SV je ukotvena ve školském zákonu . Je jako specializovaná způsobilost k výkonu povolání, a to buď formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích v rozsahu, který odpovídá stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00), nebo formou rozvolněné přípravy v nižším rozsahu než týdenní pracovní doba (v úvazku nižším než 1,00).

Na základě úspěšného ukončení DVPP, tzn. po úspěšném složení závěrečné zkoušky, získá absolvent certifikát o absolvování.

 

PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jde o formu dalšího vzdělávání, která přispívá k rozvoji koncepce celoživotního učení a ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce. Programy jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání zaměstnanců pro potřeby firem.

Cílem této formy vzdělávání je zajištění a vybudování flexibilního a potřebného systému vzdělávání, který by odpovídal požadavkům kladeným na typové pozice jednotlivých zaměstnanců dle požadavků Úřadu práce /ÚP/.

Tato forma vzdělávání vede k systematickému zdokonalování se, k doplňování osobního znalostního potenciálu i k možnosti získat průběžné pracovní kompetence či schopnosti k jejich zlepšování.

Koncept dalšího vzdělávání osob je rozdělen na dílčí oblasti tak, aby zajišťovaly kompletní potřeby cílové skupiny, tzn. kompletní potřeby zaměstnanců. Kurzy navržené do konkrétních dílčích oblastí jsou koncipovány s ohledem na aktuální a skutečné potřeby cílové skupiny. Vedou ke zvýšení odborných i obecných (tj. mezi různými pracovními odvětvími přenositelné a využitelné) znalostí a dovedností.

PROGRAMY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Programy rekvalifikačního vzdělávání neboli rekvalifikace umožňují fyzickým osobám získat novou kvalifikaci, a to zájemcům, kteří hledají či mění zaměstnání nebo si chtějí rozšířit stávající kvalifikaci k udržení zaměstnání současného. Rekvalifikace vycházejí z potřeby dalšího profesního vzdělávání podle § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu.

Uchazeč, který žádá o zařazení do rekvalifikace, musí mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady a musí být zdravotně způsobilý pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na níž se rekvalifikuje.

Rekvalifikační programy může realizovat pouze akreditované vzdělávací zařízení, jež má akreditované vzdělávací programy. UP nabízí programy rekvalifikačního vzdělávání, které organizačně zajišťuje Oddělení dalšího vzdělávání – Referát celoživotního a dalšího vzdělávání.

TEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FORMĚ SEMINÁŘE, ODBORNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU, PŘEDNÁŠKY APOD.

Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti.

Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů.

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU

Vzdělávání třetího věku (dále V3V) připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem informálního vzdělávání jako jsou ucelené vzdělávací programy (1−3leté), až přes kurzy inovační povahy v oblasti nových technologií, konverzační jazykové kurzy, aktivity na podporu fyzické a psychické kondice, animační a aktivizační aktivity a programy rozvíjející individuálně řízené učení ve vyšším věku.

V3V při CUOK zajišťuje vzdělávání seniorů z Olomouce a nejbližšího okolí. Zkladními organizačními formami využívanými při výuce jsou přednášky, semináře, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé SŠ. Vyučujícími jsou středoškolští pedagogové i odborníci z praxe. Administrativu zajišťuje CUOK. Studium však absolventům neposkytuje žádnou kvalifikaci. Absolventi po úspěšném ukončení programu či kurzu obdrží osvědčení.